نمونه پروژه های خانه هوشمند آسانه

نمونه پروژه های خانه هوشمند آسانه

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی  (پروژه های هوشمند آسانه)
کارفرما :  آقای رحمتی
مکان :  ونک پارک
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  آقای سلطانیان
مکان :  شهران  
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – سرمایش و گرمایش

نوع پروژه : مجتمع مسکونی  (پروژه های هوشمند آسانه)
کارفرما :  شرکت پیما عمران نیرو
مکان :  سعادت آباد -باغ بهشت
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی- کنترل پرده ها

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  آ قای ملکان
مکان :  منطقه ۲۲
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل پرده ها – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی- ۱۷ واحدی (پروژه های هوشمند آسانه)
کارفرما :  آقای قربانی  
مکان :  نیاوران  
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –  کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی

نوع پروژه :  مجموع آموزشی
کارفرما :  دبیرستان شهید بهشتی  
مکان :  اصفهان -نطنز
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی – سیستم امنیتی – سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  آقای عابدی
مکان : تهران – شهران
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی رادیویی – کنترل از راه دور –سیستم امنیتی


نوع پروژه : اداری
کارفرما :  آقای منفرد
مکان : تهران
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل کننده IR

نوع پروژه :  اداری
کارفرما :  آقای دهستانی
مکان :  یزد
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی-سیستم امنیتی  

نوع پروژه :  اداری
کارفرما :  آقای موحدنیا
مکان :  خراسان جنوبی
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  آقای زمرد
مکان :  منطق ۶
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور  – سرمایش و گرمایش
نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  آقای مولایی
مکان :  تهران -پونک
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند –  سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی- سیستم امنیتی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما :  شرکت کبال
مکان :  پاسداران
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند -کنترل پرده ها – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی
نوع پروژه :  مجتمع مسکونی
کارفرما : اسماعیل زاده
مکان :  تهران
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی
نوع پروژه : مجتمع مسکونی
کارفرما : آقای قربانی
مکان : تهران – نیاوران
راهکارهای اجرا شده  : کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور
نوع پروژه :  واحد ویلایی
کارفرما :  آقای مقدم  
مکان :  مازندران  
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –  کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی
نوع پروژه :  اداری
کارفرما :  آقای کمالی فرد
مکان :  سمنان  
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی-سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی -کنترل پرده ها
نوع پروژه :  اداری
کارفرما : شرکت پیام افزار پیک آسا  
مکان : تهران
راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی-سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی -کنترل پرده ها