خانه هوشمند بیسیم

مزایای خانه هوشمند بیسیم

/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85

اگر تقسیم بندی تکنولوژی خانه هوشمند را بر اساس نوع ارتباط اجزای آن دسته بندی کنیم ، دو دسته اصلی میتوان برای آن در نظر گرفت. خانه هوشمند بی سیم و خانه هوشمند باسیم دو رویکرد متفاوت از حیث ارتباط اجزای خانه هوشمند میباشند . البته این به معنی عدم امکان تلفیق این دو نمیباشد و بسیاری از شرکتهای سازنده هر دو رویکرد را در راه حلهای خود ارائه میدهند. در این مقاله سعی خواهیم کرد برخی از مزایای خانه هوشمند بی سیم را برشماریم.