هوشمند سازی اداری

اهمیت هوشمند سازی ساختمانهای اداری

/post-3

به راستی ساکنین در واحدهای اداری هوشمند در جستجوی جه ویژگی هایی هستند؟ سوال اینجاست که مردم در باره دفاتر هوشمند چقدر می دانند ؟ و چه ویژگی هایی را دوست دارند در ساختمان اداری هوشمند  ببینند؟ چه زمانی انتظار می رود در یکی از آنها کار کند؟ امروز زمان تحقق پیدا کردن ساختمان های اداری هوشمند به لطف تکنولوژی فرا رسیده است . در ادامه به برخی از ویژگی های خانه هوشمند اشاره خواهیم کرد.